CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên nghề: Khoan nổ mìn
Mã nghề: 5511008
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên;
Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
       Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ trung cấp; nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề khoan nổ mìn; có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
+ Trình bày được nội dung của bản hộ chiếu khoan, nổ mìn ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;
+ Trình bày được điều kiện áp dụng, nguyên lý làm việc của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;
+ Trình bày được trình tự vận hành một số loại máy khoan thường dùng như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;
+ Mô tả đúng hình dáng bên ngoài của các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò;
+ Trình bày được đặc tính kỹ thuật, tính năng hoạt động của các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò;
+ Mô tả được các phương pháp nạp kíp, nạp thuốc nổ, nạp bua vào lỗ khoan; các phương pháp đấu nối mạng nổ, kích nổ mìn;
+ Trình bày đúng hàm lượng cho phép của khí mê tan khi thực hiện công tác nổ mìn;
+ Trình bày được nguyên nhân và biện pháp xử lý một số sự cố thường xảy ra khi thực hiện công tác khoan, nổ mìn;
+ Trình bày được các quy phạm an toàn khi thực hiện công tác khoan nổ mìn;
+ Trình bày được những quy định an toàn về công tác vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các phương tiện nổ mìn;
+ Trình bày được thủ tục quy trình xuất, nhập kho, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp bị hư hỏng.
- Kỹ năng:
+ Đọc được hộ chiếu khoan nổ mìn ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò;
+ Vận hành được một số loại máy khoan thường dùng như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;
+ Khoan được các lỗ khoan theo đúng hộ chiếu bằng các loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;
+ Phân biệt được các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò;
+ Thực hiện được đầy đủ các thao tác nạp kíp, nạp thuốc nổ, nạp bua vào lỗ khoan theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn và thời gian quy định;
+ Thực hiện được thành thạo các thao tác đấu nối mạng nổ, kích nổ mìn đảm bảo an toàn và thời gian quy định;
+ Đo được hàm lượng khí mê tan tại vị trí nổ mìn bằng thiết bị chuyên dùng theo đúng trình tự;
+ Xử lý được các sự cố thường xảy ra khi tiến hành khoan, nổ mìn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị;
+ Kiểm soát được công tác an toàn tuyệt đối khi thực hiện các công việc trong quá trình khoan, nổ mìn theo đúng quy phạm an toàn đã được ban hành;
+ Vận chuyển, bảo quản được vật liệu nổ công nghiệp và các phương tiện nổ mìn theo đúng quy phạm an toàn đã được ban hành;
+ Quản lý được vật liệu nổ công nghiệp, thủ tục xuất nhập kho, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp bị hư hỏng.
+ Phán đoán, xử lý được các sự cố phát sinh trong quá trình thi công;
+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh lao động, xử lý được một số tình huống sơ cứu người bị nạn tại các công trình thi công;
+ Áp dụng được những biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả;
+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động;
+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
+ Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc;
+ Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.
1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, pháp luật:
+ Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;
+ Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;
+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
+ Có hiểu biết về phòng, chống tham nhũng; nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng.
- Đạo đức, tác phong công nghiệp:
+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.
+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và công tác lâu dài;
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng-An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi học xong trung cấp Khoan nổ mìn người học sẽ có khả năng:
+ Làm việc theo tổ, nhóm ở các công trường, tổ đội sản xuất;
+ Áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than, quặng, vật liệu xây dựng của ngành công nghiệp khai thác góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
     - Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 26
     - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1950 giờ; 91 tín chỉ
     - Khối lượng các môn chung: 255 giờ
     - Khối lượng các mô học, mô đun chuyên môn: 1695 giờ
     - Khối lượng lý thuyết: 868 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1082 giờ 
3. Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun   Thời gian đào tạo (giờ)
Số tín chỉ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Kiểm tra
I Các môn học chung 17 255 94 148 13
MH 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1
MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 45 21 21 3
MH 05 Tin học 3 45 15 29 1
MH 06 Tiếng anh 6 90 30 56 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn 74 1695 530 1090 75
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 20 300 225 55 20
MH 07 Vẽ kỹ thuật 4 60 42 14 4
MH 08 Điện kỹ thuật 3 45 30 12 3
MH 09 Cơ kỹ thuật 3 45 30 12 3
MH 10 Sức bền vật liệu 3 45 33 9 3
MH 11 Địa chất mỏ 2 30 28 0 2
MH 12 Trắc địa mỏ 3 45 42 0 3
MH 13 Kỹ năng giao tiếp 2 30 20 8 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 48 1245 290 906 49
MH14 Môi trường mỏ 2 30 28 0 2
MH 15 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 2 30 28 0 2
MH 16 Kỹ thuật đào lò 2 30 28 0 2
MH 17 Kỹ thuật mỏ lộ thiên 2 30 28 0 2
MĐ 18 Thiết bị an toàn cấp cứu mỏ 4 100 30 64 6
MĐ 19 Thiết bị khoan mỏ Lộ thiên 4 100 30 64 6
MĐ 20 Thiết bị khoan mỏ Hầm lò 6 150 30 114 6
MĐ 21 Kỹ thuật nạp mìn 6 150 15 126 9
MĐ 22 Thiết bị kích nổ mìn 4 100 15 79 6
MĐ 23 Kỹ thuật nổ mìn 6 150 15 129 6
MH 24 Vật liệu mỏ 3 45 43 0 2
MĐ 25 Thực tập sản xuất 7 330 0 330 0
II.3 Các môn học, mô đun tự chọn 6 150 15 129 6
MĐ 26 Khoan nổ mìn khai thác đá vôi 6 150 15 129 6
Tổng cộng 91 1950 624 1238 88
 


Công nghệ ôtô
Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Hàn
Cắt gọt kim loại
Kế toán doanh nghiệp
Vận hành máy thi công nền
Vận hành cần, cầu trục
Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồi
Cốt thép hàn
Cấp thoát nước
Sửa chữa máy thi công xây dựng
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Cơ điện tử
Tự động hóa công nghiệp
Vận hành máy xúc thủy lực
Vận hành máy gạt
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 20
  • Hôm nay: 487
  • Hôm qua: 1,584
  • Tuần này: 487
  • Tuần trước: 9,644
  • Tháng này: 435,463
  • Tháng trước: 386,915
  • Tất cả: 3,879,429
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280