CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Vận hành cần, cầu trục
ngành, nghề: 5520182
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc THCS
Thời gian đào tạo: 1,5 năm (2,p5 năm với đối tượng tốt nghiệp THCS theo học đồng thời 2 chương trình trung cấp chính quy và văn hóa THPT).
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung.
Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ Trung cấp nhằm trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Vận hành cần, cầu trục có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Chương trình định hướng cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức lý thuyết cũng như thực hành về các kỹ thuật công nghệ hiện đại tiên tiến đang được đưa vào sử dụng của ngành nghề hiện nay.
Người lao động có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt, sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hay tiếp tục học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các quy định của bản vẽ kỹ thuật trong vận hành cần, cầu trục;
+ Mô tả được tính chất, công dụng, phân loại, phương pháp bảo quản của một số loại nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn dùng cho cần, cầu trục;
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu và hệ thống cơ bản trong cần trục, cầu trục;
+ Trình bày được các phương pháp thi công và các nguyên tắc lựa chọn cần, cầu trục;
+ Trình bày được các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, sơ cứu người bị tai nạn, các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi vận hành, bảo dưỡng cần trục, cầu trục;
+ Trình bày được quy trình chuẩn bị thi công bằng cần trục, cầu trục;
+ Trình bày được quy trình vận hành, làm được các công việc bảo dưỡng đến cấp 2 (sau 240 - 250 giờ làm việc) cho các loại cần trục, cầu trục;
+ Trình bày được một số nguyên nhân hư hỏng, cách kiểm tra, khắc phục một số hư hỏng thông thường của cần trục, cầu trục;
+ Mô tả được các đặc tính kỹ thuật, nêu được các thông số kỹ thuật của cần trục, cầu trục;
+ Trình bày được các phương án tổ chức và quản lý khi bốc xếp hàng hóa, quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng, nghiệm thu và bàn giao công trình;
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
- Kỹ năng:
+ Đọc được hồ sơ thi công, tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành Vận hành cần, cầu trục;
+ Làm được các công việc chuẩn bị cho cần trục, cầu trục trước khi thi công;
+ Sử dụng được các dụng cụ thiết bị trong quá trình bảo dưỡng;
+ Kiểm tra, bảo dưỡng khắc phục được một số hư hỏng thông thường trên các máy cần, cầu trục đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
+ Vận hành được các loại cần, cầu trục đúng quy trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
+ Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công;
+ Phối hợp, thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi thi công và xử lý được một số tình huống khi xảy ra tai nạn;
+ Hướng dẫn, và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp hơn theo sự phân công;
+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có khả năng làm việc độc lập và giải quyết được những tình huống thông thường trong thực tế;
+ Tổ chức thực hiện được các công việc được giao và phối hợp tốt với đồng nghiệp khi thực hiện công việc;
+ Chủ động, nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
+ Chịu trách nhiệm về máy móc thiết bị, con người được giao quản lý;
+ Có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả.
1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức:
+ Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;
+ Có hiểu biết về phòng, chống tham nhũng, nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng.
+ Có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chấp hành đúng tổ chức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp;
+ Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và công tác lâu dài;
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong Chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Vận hành các loại cần, cầu trục;
- Bảo dưỡng kỹ thuật cho các loại cần, cầu trục;
- Thay đổi kết cấu và thử tải cần, cầu trục theo tải trọng hàng hóa;
- Quản lý, vận hành các loại cần, cầu trục.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
- Số lượng môn học, mô đun: 27;
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ;
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ;
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1640 giờ;
- Khối lượng lý thuyết: 835 giờ; Thực hành, thực tập: 1060 giờ.
Ghi chú: Ngoài ra học sinh còn học thêm 16 giờ kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế (WTO) và 16 giờ kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng chống HIV (SKSS/SKTD/HIV) theo quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
3. Nội dung chương trình

MÃ MH,
Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/ Kiểm tra
I Các môn học chung 17 255 94 148 13
MH 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1
MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2
MH 04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 45 21 21 3
MH 05 Tin học 3 45 15 29 1
MH 06 Tiếng anh 6 90 30 56 4
II Các môn học mô đun chuyên môn 73 1640 483 1076 81
II.1 Môn học mô đun cơ sở 21 315 218 76 21
MH 07 Vẽ kỹ thuật 4 60 42 14 4
MH 08 Vật liệu cơ khí, nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn 3 45 30 12 3
MH 09 Cơ kỹ thuật 4 60 42 14 4
MH 10 Điện kỹ thuật 3 45 30 12 3
MH 11 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 3 45 30 12 3
MH 12 An toàn lao động 2 30 24 4 2
MH 13 Kỹ năng giao tiếp 2 30 20 8 2
II.2  Môn học, mô đun chuyên môn 44 1125 229 844 52
MĐ 14 Bảo dưỡng động cơ đốt trong 3 75 30 41 4
MĐ 15 Bảo dưỡng hệ thống điện 2 45 15 28 2
MĐ 16 Bảo dưỡng hệ thống thủy lực 2 45 15 28 2
MĐ 17 Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác cần trục bánh xích, bánh lốp 6 135 45 84 6
MĐ 18 Bảo dưỡng cầu trục 4 90 18 66 6
MH 19 Kỹ thuật thi công 4 60 44 12 4
MĐ 20 Vận hành cần trục bánh lốp 8 210 20 180 10
MĐ 21 Vận hành cần trục bánh xích 6 150 15 127 8
MĐ 22 Vận hành cầu trục 4 105 15 86 4
MĐ 23 Thực hành sản xuất 5 210 12 192 6
II.3 Môn học mô đun tự chọn 8 200 36 156 8
MĐ 24 Bảo dưỡng và vận hành máy nâng hàng 2 60 10 48 2
MĐ 25 Bảo dưỡng và vận hành máy vận thăng 2 45 10 33 2
MĐ 26 Lắp dựng cần trục tháp 2 50 10 38 2
MĐ 27 Thay đổi thiết bị công tác cần trục 2 45 6 37 2
  Tổng cộng 90 1895 577 1224 94
 
 Công nghệ ôtô
Điện công nghiệp
Điện dân dụng
Hàn
Cắt gọt kim loại
Kế toán doanh nghiệp
Vận hành máy thi công nền
Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồi
Khoan nổ mìn
Cốt thép hàn
Cấp thoát nước
Sửa chữa máy thi công xây dựng
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Cơ điện tử
Tự động hóa công nghiệp
Vận hành máy xúc thủy lực
Vận hành máy gạt
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 51
  • Hôm nay: 436
  • Hôm qua: 1,057
  • Tuần này: 1,493
  • Tuần trước: 7,693
  • Tháng này: 323,779
  • Tháng trước: 301,128
  • Tất cả: 3,936,444
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280