Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
Trưởng phòng
* Trưởng phòng: ThS.Nguyễn Văn Hoạt
* Bộ máy của phòng gồm: 04 Đ/c
* Email: hoatcgxd.cmc@gmail.com

Phó Trưởng phòng
* Phó trưởng phòng: ThS.Đỗ Thị Hồng
* Email: hongcgxd.cmc@gmail.com
* Chức năng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện công tác khảo thí, kiểm định chất lượng dạy nghề các hệ, các trình độ đào tạo của toàn trường; Thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giảng dạy và đào tạo của trường.
* Nhiệm vụ:
- Về công tác khảo thí:
         + Căn cứ vào các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác kiểm tra đánh giá để giám sát các kỳ thi, tham gia xử lý các khiếu nại, khiếu kiện về thi, kiểm tra;
         + Nghiên cứu đưa ra các giải pháp, xây dựng quy chế về công tác khảo thí và lộ trình thực hiện như: xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi, phối hợp với các phòng, khoa có liên quan làm đề thi và đáp án, tham gia tổ chức thi, kiểm tra…cho tất cả các hệ đào tạo trong trường đảm bảo tính khách quan và chính xác trong đánh giá;
         + Đề xuất các biện pháp thực hiện các kỳ thi, kiểm tra nghiêm túc, đúng qui định;
         + Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng
         + Là thành viên của các Hội đồng thi kiểm tra, thi tốt nghiệp
- Về công tác tự thanh tra, kiểm tra và đảm bảo chất lượng đào tạo:
          + Căn cứ vào các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác kiểm tra đánh giá để tổ chức việc triển khai các hoạt động đánh giá và tự kiểm định chất lượng, công tác kiểm tra đánh giá để tổ chức việc triển khai các hoạt động kiểm tra;
           + Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức đào tạo;
         + Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua các kết quả thi và kết quả thi tốt nghiệp của HSSV. Đánh giá khả năng tìm kiếm việc làm của HSSV các chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với nhu cầu của xã hội;
         + Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…) chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của HSSV;
           + Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo;
           + Lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ, hàng năm và đột xuất;
          + Kiểm tra, giám sát và tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua các kết quả thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo nghề ở 03 cấp trình độ;
          + Đề xuất biện pháp, giải pháp và kế hoạch, chương trình, quy trình thanh tra, kiểm tra, đánh giá điều tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý, điều hành của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc
          + Tiếp nhận các loại đơn từ, hồ sơ, công văn,... liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, điều tra, giám sát ; báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng về biện pháp xử lý.
 - Về công tác tự kiểm định:
          + Căn cứ vào 09 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn tự kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành để triển khai đánh giá quá trình tổ chức dạy và học thực hiện hàng năm của nhà trường. Xây dựng các quy trình và các bảng biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng làm cơ sở để các đơn vị thực hiện
          + Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề, tập hợp, hoàn chỉnh báo cáo tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị, thành viên hội đồng tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Nhà trường nhằm đánh giá được các mặt mạnh, mặt tồn tại từ đó tham mưu cho lãnh đạo trường các giải pháp thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường;
          + Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy định về công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề theo đúng quy định của Nhà nước;
          + Hoàn thành báo cáo tự kiểm định chất lượng dạy nghề;
          + Thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định;
          + Phân tích minh chứng, đánh giá chất lượng dạy nghề;
          + Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác kiểm định chất lượng đào tạo
          + Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng hợp lý tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác kiểm định chất lượng nhà trường;
- Về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
         +  Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của nhà trường định kỳ hàng quý, hàng năm;
         + Triển khai thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ và quản lý các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ của nhà trường;
         + Làm các báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.
đăng ký xét tuyển trực tuyến
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 22
  • Hôm nay: 199
  • Hôm qua: 1,057
  • Tuần này: 1,256
  • Tuần trước: 7,693
  • Tháng này: 323,542
  • Tháng trước: 301,128
  • Tất cả: 3,936,207
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Construction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
Fanpage: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - CMC
1
Bạn cần hỗ trợ?
0356971280