BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DƯNGJ
Số………/KH-KNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2018

 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA BẬC 2 NGHỀ VẬN HÀNH CẦN TRỤC
      Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;
      Thực hiện Công văn số 2569/TCGDNN-KNN ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2018.
       Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 nghề Vận hành Cần trục như sau
       1. Hồ sơ tham dự đánh giá kỹ năng nghề Vận hành Cần trục
          Thí sinh hoàn thành hồ sơ gồm một số giấy tờ sau:
      1.1. Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành Cần trục của người lao động có dán ảnh và ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu; kèm theo hai (02) ảnh 3x4 nộp cho Phòng Kế hoạch - Đào tạo để làm thẻ dự thi; 01 bản chứng minh nhân dân photo.
      1.2. Một (01) bản sao công chứng một trong các giấy tờ sau:
        - Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề Vận hành Cần trục; bằng công nhân kỹ thuật vận hành Cần trục hoặc chứng chỉ sơ cấp nghề Vận hành Cần trục.
        - Giấy chứng nhận làm việc đúng nghề Vận hành Cần trục ít nhất 03 năm
       Hồ sơ tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành Cần trục gửi theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Đào tạo: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng (Phố Thái Học 3 - Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương).
       Thời gian nhận hồ sơ đăng ký gửi trước ngày 30/11/2018
     2. Nghề đánh giá và bậc trình độ kỹ năng:
 
TT Tên nghề Bậc trình độ kỹ năng Số lượng Ghi chú
1 Vận hành Cần trục  2 50  
     3. Địa điểm, thời gian ôn tập và đánh giá kỹ năng nghề:
     3.1 . Địa điểm ôn tập và đánh giá: Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Vận hành Cần trục - Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.
            - Địa chỉ : Phố Thái Học 3, phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
     3.2. Thời gian ôn tập và đánh giá:
           - Ôn tập dự kiến: Từ ngày 03 - 07/12/2018
           - Đánh giá dự kiến: Từ ngày 11 - 12/12/2018
    4. Kinh phí ôn luyện và đánh giá:
          Từ nguồn Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp Việc làm và An toàn Lao động giai đoạn 2016 - 2020.
    5. Liên hệ: Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
         Nguyễn Tiến Dũng - Phó Phòng Kế Hoạch - Đào tạo : ĐT: 0984.738.369
         Địa chỉ email: tiendungcgxd.cmc@gmail.com
        Nhận được Kế hoạch này kính mong Quý Trường, Công ty tạo điều kiện cử người trong đơn vị mình đăng ký dự thi, hoàn thành hồ sơ và tham gia đánh giá kỹ năng nghề Vận hành cần trục theo kế hoạch.
        Nhà trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Trường, Công ty./.
 
 Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Các phòng, khoa, trung tâm ;
- Lưu: VT, KHĐT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
ThS. Nguyễn Thanh Bình
 
 

                                                                       

Tin bài khác

Kế hoạch tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2018

Thông báo tuyển sinh lái xe môtô hạng A1

Thông báo tuyển sinh khóa 42 năm 2018

đăng ký xét tuyển trực tuyến
đăng ký sét tuyển online
Hình ảnh hoạt động
Liên kết websites
bộ xây dựng
Bộ lao động thương binh và xã hội
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo trình thư viện điện tử
Biểu mẫu giáo viên biểu mẫu sinh viên
Truy cập websites
  • Trực tuyến: 8
  • Hôm nay: 229
  • Hôm qua: 1,069
  • Tuần này: 1,789
  • Tuần trước: 1,526
  • Tháng này: 25,210
  • Tháng trước: 19,625
  • Tất cả: 174,753
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng - College of Mechanized Contruction (CMC)
Phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phô Chí Linh, Tinh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3882.265 - Fax: 0220.3883.019
Email: cdcgxd.cmc@gmail.com
banner trái